skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociologias xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Chủ đề: Citizenship xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia: transformações passadas, desafios presentes e perspectivas futuras

Markoff, John

Sociologias, 01 April 2013, Vol.15(32), pp.18-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222013000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Os policiais podem ser controlados?

Oliveira, Antonio

Sociologias, 01 April 2010, Issue 23, pp.142-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222010000100006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educação e sociedade democrática: interpretações sociológicas e desafios à formação política do educador

Virginio, Alexandre Silva

Sociologias, 01 April 2012, Vol.14(29), pp.176-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000100008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO (CrossRef)  (3)
  2. SciELO  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Markoff, J.
  2. Oliveira, Antonio
  3. Antonio Oliveira
  4. Virginio, A.S.
  5. Oliveira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...