skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Chatterjee, Indrani xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

En-Gendering India: Woman and Nation in Colonial and Postcolonial Narratives

Chatterjee, Indrani

The Journal of Asian Studies, 2001, Vol.60(2), pp.591-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2659758

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ray, S
  2. Chatterjee, I
  3. Indrani Chatterjee
  4. Chatterjee, Indrani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...