skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodology for the development of vocal user interfaces

Céspedes-Hernández, David ; González-Calleros, Juan ; Guerrero-García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean ; Rodríguez-Vizzuett, Liliana

Proceedings of the 4th Mexican Conference on human-computer interaction, 03 October 2012, pp.35-42

ISBN: 9781450316590 ; ISBN: 145031659X ; DOI: 10.1145/2382176.2382184

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...