skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chen, Meixue xóa Chủ đề: Bioreactors xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Xiaoshuang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical optimization of membrane module design and operation for a full-scale submerged MBR by computational fluid dynamics

Liu, Mengmeng ; Yang, Min ; Chen, Meixue ; Yu, Dawei ; Zheng, Jiaxi ; Chang, Jiang ; Wang, Xiaoshuang ; Ji, Chunmiao ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, December 2018, Vol.269, pp.300-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.08.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Xs
  2. Wei, Yuansong
  3. Yu, Dw
  4. Chang, Jiang
  5. Chen, Meixue

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...