skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the reflection of Photosynthetically active radiation in a monodominant floodable forest in the Pantanal of Mato Grosso State using multivariate statistics and neural networks

Curado, Leone F.A ; Musis, Carlo R. De ; Cunha, Cristiano R. Da ; Rodrigues, Thiago R ; Pereira, Vinicius M.R ; Nogueira, José S ; Sanches, Luciana

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 01 August 2016, Vol.88(3), pp.1387-1395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-2690 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: 10.1590/0001-3765201620150176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Brazil  (1)
 2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 3. SciELO (CrossRef)  (1)
 4. SciELO  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Luciana Sanches
 2. Curado, Leone F.A.
 3. Cunha, Cristiano R Da
 4. Thiago R. Rodrigues
 5. Cunha, Cristiano R. Da

theo chủ đề:

 1. Rain
 2. Radiation
 3. Brazil
 4. Albedo
 5. Wind

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...