skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Applied Sciences xóa Chủ đề: Concrete xóa Chủ đề: Force-Displacement Curve xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new bond slip model for reinforced concrete structures: Validation by modelling a reinforced concrete tie

Mang, Chetra ; Jason, Ludovic ; Davenne, Luc

Engineering Computations, 2015, Vol.32(7), pp.1934-1958 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-4401 ; E-ISSN: 1758-7077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ABI/INFORM Complete  (1)
 2. ABI/INFORM Global  (1)
 3. HAL (CCSd)  (1)
 4. Emerald Insight  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mang, Chetra
 2. Jason, Ludovic
 3. Davenne, L.
 4. Mang, C.
 5. Davenne, Luc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...