skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1984 xóa Năm xuất bản: Sau 1966 xóa Tác giả/ người sáng tác: Durston, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comentario sobre el artículo de José Medina Echavarría "Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales"

Durston, John

Toàn văn sẵn có

2
Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on the article by José Medina Echavarría "Notes on the future of the Western democracies"

Durston, John

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Differentiation in Guatemalan Communities

Durston, John W.

Economic Development and Cultural Change, 01 July 1970, Vol.18(4, Part 1), pp.598-616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/450454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Tạp chí  (2)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Durston, John
 2. Durston, John W
 3. John W. Durston

theo chủ đề:

 1. Democracy
 2. Democracia
 3. Economics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...