skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: R - Medicine. xóa Chủ đề: Image Processing and Computer Vision xóa Cơ sở dữ liệu: Dawsonera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2012: 15th International Conference, Nice, France, October 1-5, 2012, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2012: 15th International Conference, Nice, France, October 1-5, 2012, Proceedings, Part I

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Mori, Kensaku;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Ayache, Nicholas (Editor) ; Delingette, Hervé (Editor) ; Golland, Polina (Editor) ; Mori, Kensaku (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642334146 ; ISBN: 3642334148 ; E-ISBN: 9783642334153 ; E-ISBN: 3642334156 ; DOI: 10.1007/978-3-642-33415-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...