skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociologias xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Tác giả/ người sáng tác: Corrêa, Gilson Pianta César xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participação, cultura política e cidades

Fedozzi, Luciano ; Martins, André Luis Borges ; Nogueira, Fernando ; Corrêa, Gilson Pianta César ; Pontes, João ; Cruz, Milton ; Borba, Sheila

Sociologias, 01 August 2012, Vol.14(30), pp.14-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000200002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
 2. SciELO (CrossRef)  (1)
 3. SciELO  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nogueira, F.
 2. Luciano Fedozzi
 3. Gilson Pianta César Corrêa
 4. Corrêa, G.P.C.
 5. Fernando Nogueira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...