skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Pijaudier-Cabot, Gilles xóa Chủ đề: Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ageing and durability of concrete structures
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing and durability of concrete structures

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Haidar, Khalil ; Loukili, Ahmed ; Omar, Mirvat; Legrand, Mathias (Editor)

International Centre for Mechanical Sciences, Degradations and Instabilities in Geomaterials, pp.255-286

ISBN: 9783211219362 ; ISBN: 3211219366 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-2768-1_9

Toàn văn sẵn có

2
Continuum damage modelling in geomechanics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuum damage modelling in geomechanics

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Jason, Ludovic ; Huerta, Antonio ; Dubé, Jean-François; Legrand, Mathias (Editor)

International Centre for Mechanical Sciences book series (CISM), Degradations and Instabilities in Geomaterials, pp.77-105

ISBN: 9783211219362 ; ISBN: 3211219366 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-2768-1_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pijaudier-Cabot, Gilles
  2. Legrand, Mathias
  3. Jason, Ludovic
  4. Haidar, Khalil
  5. Dubé, Jean-François

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...