skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Redmond, Cleve xóa Chủ đề: Child xóa Chủ đề: Community xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project Family Prevention Trials Based in Community–University Partnerships: Toward Scaled-Up Preventive Interventions

Spoth, Richard ; Redmond, Cleve

Prevention Science, 2002, Vol.3(3), pp.203-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-4986 ; E-ISSN: 1573-6695 ; DOI: 10.1023/A:1019946617140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward Dissemination of Evidence-Based Family Interventions: Maintenance of Community-Based Partnership Recruitment Results and Associated Factors

Spoth, Richard ; Clair, Scott ; Greenberg, Mark ; Redmond, Cleve ; Shin, Chungyeol

Journal of Family Psychology, 2007, Vol.21(2), pp.137-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-3200 ; E-ISSN: 1939-1293 ; DOI: 10.1037/0893-3200.21.2.137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Redmond, Cleve.
  2. Redmond, C.
  3. Spoth, Richard.
  4. Greenberg, Mark
  5. Shin, Chungyeol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...