skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Barma, Naazneen H xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions Taking Root: Building State Capacity in Challenging Contexts

Barma, Naazneen H;

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 978-1-4648-0269-0 ; E-ISBN: 978-1-4648-0270-6 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0269-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...