skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, K. xóa Chủ đề: Middle Aged xóa Chủ đề: Gene Amplification xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple populations of deleted mitochondrial DNA detected by a novel gene amplification method

Sato, Wataru ; Tanaka, Masashi ; Ohno, Kinji ; Yamamoto, Tomoko ; Takada, Goro ; Ozawa, Takayuki

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1989, Vol.162(2), pp.664-672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/0006-291X(89)92362-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ozawa, T.
  2. Ohno, Kinji
  3. Tanaka, M.
  4. Sato, W.
  5. Ozawa, Takayuki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...