skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, K. xóa Chủ đề: Middle Aged xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple populations of deleted mitochondrial DNA detected by a novel gene amplification method

Sato, Wataru ; Tanaka, Masashi ; Ohno, Kinji ; Yamamoto, Tomoko ; Takada, Goro ; Ozawa, Takayuki

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1989, Vol.162(2), pp.664-672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/0006-291X(89)92362-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increase of deleted mitochondrial DNA in the striatum in Parkinson's disease and senescence

Ikebe, Shin-Ichiro ; Tanaka, Masashi ; Ohno, Kinji ; Sato, Wataru ; Hattori, Kazuki ; Kondo, Tomoyoshi ; Mizuno, Yoshikuni ; Ozawa, Takayuki

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1990, Vol.170(3), pp.1044-1048 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/0006-291X(90)90497-B

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct clustering of point mutations in mitochondrial DNA among patients with mitochondrial encephalomyopathies and with Parkinson's disease

Ozawa, Takayuki ; Tanaka, Masashi ; Ino, Hidekazu ; Ohno, Kinji ; Sano, Tadashi ; Wada, Yoshiro ; Yoneda, Makoto ; Tanno, Yoshinori ; Miyatake, Tadashi ; Tanaka, Taihei ; Itoyama, Shinji ; Ikebe, Shin-Ichiro ; Hattori, Nobutaka ; Mizuno, Yoshikuni

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1991, Vol.176(2), pp.938-946 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/S0006-291X(05)80276-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M
  2. Ohno, K
  3. Ohno, Kinji
  4. Ozawa, Takayuki
  5. Tanaka, Masashi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...