skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Applied Sciences xóa Chủ đề: Stochastic Finite Elements xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Condensed SFEs for nonlinear mechanical problems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condensed SFEs for nonlinear mechanical problems

Llau, Antoine ; Baroth, Julien ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frédéric

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 09/2016, Vol.309, C, pp.434-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00457825 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2016.06.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Elsevier (CrossRef)  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dufour, F.
  2. Jason, Ludovic
  3. Llau, A.
  4. Dufour, Frederic
  5. Jason, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...