skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human and animal health on three continents—a biography of the early life of Karl Friedrich Meyer (1884–1974)

Pospischil, Andreas ; Bavoil, Patrik

Pathogens and Disease, 2015, Vol. 73(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-632X ; E-ISSN: 2049-632X ; DOI: 10.1093/femspd/ftv039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast cancer classification: linking molecular mechanisms to disease prognosis

Taherian - Fard, Atefeh ; Srihari, Sriganesh ; Ragan, Mark A

Briefings in Bioinformatics, 2015, Vol. 16(3), pp.461-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-5463 ; E-ISSN: 1477-4054 ; DOI: 10.1093/bib/bbu020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subthalamic stimulation in Parkinson’s disease: restoring the balance of motivated behaviours

Lhommée, Eugénie ; Klinger, Hélène ; Thobois, Stéphane ; Schmitt, Emmanuelle ; Ardouin, Claire ; Bichon, Amélie ; Kistner, Andrea ; Fraix, Valérie ; Xie, Jing ; Aya Kombo, Magaly ; Chabardès, Stephan ; Seigneuret, Eric ; Benabid, Alim - Louis ; Mertens, Patrick ; Polo, Gustavo ; Carnicella, Sebastien ; Quesada, Jean - Louis ; Bosson, Jean - Luc ; Broussolle, Emmanuel ; Pollak, Pierre ; Krack, Paul

Brain, 2012, Vol. 135(5), pp.1463-1477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8950 ; E-ISSN: 1460-2156 ; DOI: 10.1093/brain/aws078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast cancer stamp funds new NCI program

Savage, Liz

Journal of the National Cancer Institute, 18 April 2007, Vol.99(8), pp.587-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2105 ; PMID: 17440156 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pollak, Pierre
  2. Krack, Paul
  3. Xie, Jing
  4. Seigneuret, Eric
  5. Aya Kombo, Magaly

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...