skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kosch, Thomas xóa Chủ đề: Mobile Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards pressure-based feedback for non-stressful tactile notifications

Kettner, Romina ; Bader, Patrick ; Kosch, Thomas ; Schneegass, Stefan ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 19th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 04 September 2017, pp.1-8

ISBN: 9781450350754 ; ISBN: 1450350755 ; DOI: 10.1145/3098279.3122132

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bader, Patrick
  2. Schmidt, Albrecht
  3. Kosch, T.
  4. Kosch, Thomas
  5. Schmidt, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...