skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Immigrants xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragmented Ties: Salvadoran Immigrant Networks in America.

Lippert, Randy

Social Forces, 2001, Vol. 79(4), pp.1540-1542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.2001.0047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles

MenjíVar, Cecilia

Social Forces, 2008, Vol. 87(2), pp.1158-1161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.0.0137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SACRED ASSEMBLIES AND CIVIC ENGAGEMENT: HOW RELIGION MATTERS FOR AMERICA'S NEWEST IMMIGRANTS by Fred Kniss and Paul D. Numrich

Menjivar, Cecilia

The Journal for the Scientific Study of Religion, Sept, 2008, Vol.47(3), p.522(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legalization Moves: Salvadoran Immigrants' Struggle for U.S. Residency

Menjivar, Cecilia

The International Migration Review, Vol.35(3), pp.936-937 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Ties Don't Bind

Brown, Susan

Contemporary Sociology, Vol.33(4), pp.399-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.1177/009430610403300402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragmented Ties: Salvadoran Immigrant Networks in America

Mahler, Sarah

The International Migration Review, Vol.35(3), pp.937-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragmented Ties: Salvadoran Immigrant Networks in America

Coutin, Susan Bibler

American Ethnologist, May 2002, Vol.29(2), pp.430-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1525/ae.2002.29.2.430

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragmented Ties: Salvadoran Immigrant Networks in America.(Book Review)

Ramirez, Horacio N. Roque

The Oral History Review, Summer-Fall, 2002, Vol.29(2), p.184(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0798

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFRONTING THE RISKS OF UNDOCUMENTED MIGRATION ON THE U.S.-MEXICO BORDER AND BEYOND

Zlolniski, Christian

Latin American Research Review, Vol.46(2), pp.251-258,271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278 ; DOI: 10.1353/lar.2011.0018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Across Generations: Immigrant Families in America

Mooney, Margarita A

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, January 2010, Vol.39(1), pp.33-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306109356659m

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizing Immigrants: The Challenges for Unions in Contemporary California.

Juravich, Tom

Social Forces, 2001, Vol. 79(4), pp.1539-1540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.2001.0043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Vulnerability and Resilience: Comparative Perspectives on Latin American Immigrants During the Great Recession

Gutierrez, Timothy S

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, September 2016, Vol.45(5), pp.574-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306116664524b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of transnationalism among Western Hemisphere migrants to the United States.(Fragmented Ties: Salvadoran Immigrant Networks in America)(Book review)

Mitchell, Christopher

Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, Jan-July, 2004, Vol.29(57-58), p.309(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0826-3663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (4)
 2. 2002đến2003  (2)
 3. 2004đến2007  (2)
 4. 2008đến2010  (3)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Menjivar, Cecilia
 2. Menjívar, Cecilia
 3. Coutin, Susan
 4. Mitchell, Christopher
 5. Mooney, Margarita A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...