skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Chủ đề: Yugoslavia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secession, autonomy and modernity

Tiryakian, Edward

Society, Jul/Aug 1998, Vol.35(5), pp.49-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01472011 ; E-ISSN: 19364725 ; DOI: 10.1007/BF02686067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

World-Wide: Slovenia Stepped Up

Wall Street Journal, Feb 11, 1991, p.A1

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leaders Race to Avert War in Yugoslavia

Thurow, Roger

Wall Street Journal, Jul 1, 1991, p.A6

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

World-Wide: Bosnia-Hercevogina

Wall Street Journal, Oct 16, 1991, p.A1

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

World-Wide: Fighting Spread

Wall Street Journal, Apr 10, 1992, p.A1

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yugoslav Secessions Underscore the Forces Tearing Nation Apart

Thurow, Roger

Wall Street Journal, Jun 26, 1991, p.A1

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Summer Thoughts About Secession

Melloan, George

Wall Street Journal, Jul 8, 1991, p.PAGE A7

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calhoun, 'the Marx of the Master Class'

Jaffa, Harry

Wall Street Journal, Jul 30, 1991, p.A17

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

To What End?

Wall Street Journal, Aug 6, 1991, p.A16

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Yugoslavia Watch

The Christian Science Monitor, May 30, 1991, p.20

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balkan Woes

The Christian Science Monitor, Apr 8, 1991, p.20

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bosnia on the Brink

The Christian Science Monitor, Oct 23, 1991, p.20

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Breakup of Yugoslavia Is Far from Sure

Bourne, Eric

The Christian Science Monitor, Jun 5, 1991, p.6

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yugoslavs Brace for Croatia Clash

Steichen, Girard

The Christian Science Monitor, Jul 8, 1991, p.3

ISSN: 08827729 ; E-ISSN: 2166-3262

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovenia Is Pressed to Back off Its Secession from Yugoslavia

Steichen, Girard

The Christian Science Monitor, Jun 24, 1991, p.6

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yugoslav Republics Set to Secede

Steichen, Girard

The Christian Science Monitor, Jun 26, 1991, p.3

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Many Nation-States Face Fragmentation in the 'New Order'

Grier, Peter

The Christian Science Monitor, May 6, 1991, p.1

ISSN: 08827729 ; E-ISSN: 2166-3262

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hasty Split-Up in Yugoslavia

The Christian Science Monitor, Jun 28, 1991, p.20

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Balkans Regress

The Christian Science Monitor, Aug 1, 1991, p.20

ISSN: 08827729

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counting Cost of Independence, Slovenes Say It's Worth It

Echikson, William

The Christian Science Monitor, Jul 15, 1991, p.6

ISSN: 08827729 ; E-ISSN: 2166-3262

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steichen, Girard
  2. Thurow, Roger
  3. Echikson, William
  4. Grier, Peter
  5. Tiryakian, Ea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...