skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Wave Power xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freshwater production from the motion of ocean waves -- A review.(Report)

Leijon, Jennifer ; Bostrom, Cecilia

Desalination, June 1, 2018, Vol.435, p.161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2017.10.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Elsevier (CrossRef)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. DiVA - Academic Archive Online  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...