skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Tác giả/ người sáng tác: Pu, Pearl xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effort and accuracy analysis of choice strategies for electronic product catalogs

Zhang, Jiyong ; Pu, Pearl

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid critiquing-based recommender systems

Chen, Li ; Pu, Pearl

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representative explanations for over-constrained problems

O'Sullivan, Barry ; Papadopoulos, Alexandre ; Faltings, Boi ; Pu, Pearl

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of two compound critiquing systems

Reilly, James ; Zhang, Jiyong ; Mcginty, Lorraine ; Pu, Pearl ; Smyth, Barry

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating compound critiquing recommenders: A real-user study

Reilly, James ; Zhang, Jiyong ; Mcginty, Lorraine ; Pu, Pearl ; Smyth, Barry

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing user decision accuracy using suggestions

Pu, Pearl ; Viappiani, Paolo ; Faltings, Boi

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative study of compound critique generation in conversational recommender systems

Zhang, Jiyong ; Pu, Pearl

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social cues and awareness for recommendation systems

Gupta, Punit ; Pu, Pearl

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing example-critiquing interaction

Faltings, Boi ; Pu, Pearl ; Torrens, Marc ; Viappiani, Paolo

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalized navigation of heterogeneous product spaces using SmartClient

Pu, Pearl ; Faltings, Boi

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pu, Pearl
  2. Faltings, Boi
  3. Zhang, Jiyong
  4. Viappiani, Paolo
  5. Smyth, Barry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...