skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast cancer stamp funds new NCI program

Savage, Liz

Journal of the National Cancer Institute, 18 April 2007, Vol.99(8), pp.587-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2105 ; PMID: 17440156 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human and animal health on three continents—a biography of the early life of Karl Friedrich Meyer (1884–1974)

Pospischil, Andreas ; Bavoil, Patrik

Pathogens and Disease, 2015, Vol. 73(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-632X ; E-ISSN: 2049-632X ; DOI: 10.1093/femspd/ftv039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast cancer classification: linking molecular mechanisms to disease prognosis

Taherian - Fard, Atefeh ; Srihari, Sriganesh ; Ragan, Mark A

Briefings in Bioinformatics, 2015, Vol. 16(3), pp.461-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-5463 ; E-ISSN: 1477-4054 ; DOI: 10.1093/bib/bbu020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subthalamic stimulation in Parkinson’s disease: restoring the balance of motivated behaviours

Lhommée, Eugénie ; Klinger, Hélène ; Thobois, Stéphane ; Schmitt, Emmanuelle ; Ardouin, Claire ; Bichon, Amélie ; Kistner, Andrea ; Fraix, Valérie ; Xie, Jing ; Aya Kombo, Magaly ; Chabardès, Stephan ; Seigneuret, Eric ; Benabid, Alim - Louis ; Mertens, Patrick ; Polo, Gustavo ; Carnicella, Sebastien ; Quesada, Jean - Louis ; Bosson, Jean - Luc ; Broussolle, Emmanuel ; Pollak, Pierre ; Krack, Paul

Brain, 2012, Vol. 135(5), pp.1463-1477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8950 ; E-ISSN: 1460-2156 ; DOI: 10.1093/brain/aws078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pollak, Pierre
  2. Krack, Paul
  3. Xie, Jing
  4. Seigneuret, Eric
  5. Lhommée, Eugénie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...