skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Bioindicators xóa Chủ đề: Mercury xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP-AES and AAS Analytical Techniques

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Jul 2013, Vol.65(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904341 ; E-ISSN: 14320703 ; DOI: 10.1007/s00244-013-9884-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS.(Report)

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Baceva, Katerina

Environmental Monitoring and Assessment, July, 2014, Vol.186(7), p.4357(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kušan, V.
  2. Stafilov, Trajče
  3. Stafilov, Trajce
  4. Kusan, Vladimir
  5. Vuckovic, Ivana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...