skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vauclair, Jacques xóa Tác giả/ người sáng tác: Jacques Vauclair xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture (Pointing in Human Infants and Baboons)

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline; Wenderoth, Nicole (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e33959 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication, latéralité et cerveau chez les primates humains et non humains : vers une origine gestuelle ou multimodale du langage ?1

Meguerditchian, Adrien ; Cochet, Hélène ; Wallez, Catherine ; Vauclair, Jacques

Revue de primatologie, 23 March 2014

E-ISSN: 2077-3757 ; DOI: 10.4000/primatologie.1717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jacques Vauclair
  2. Vauclair, Jacques
  3. Meunier, H
  4. Meguerditchian, Adrien
  5. Fagard, Jacqueline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...