skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Baev, Pavel xóa Nhan đề tạp chí: Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Troubled Russia–China Partnership as a Challenge to the East Asian Peace

Baev, Pavel ; Tønnesson, Stein

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 2017, Vol.10(2), pp.209-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-0750 ; E-ISSN: 2198-2600 ; DOI: 10.1007/s40647-017-0166-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Baev, P.K.
 3. Tønnesson, Stein
 4. Baev, Pavel K.
 5. Tønnesson, S.

theo chủ đề:

 1. Russia
 2. Peace
 3. East Asia
 4. Conflict
 5. China

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...