skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: Color xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of copy number variants in horses.(Report)

Doan, Ryan ; Cohen, Noah ; Harrington, Jessica ; Veazy, Kylee ; Juras, Rytis ; Cothran, Gus ; Mccue, Molly E. ; Skow, Loren ; Dindot, Scott V.

Genome Research, May, 2012, Vol.22(5), p.899-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right hippocampus participates in short-term memory maintenance of object–location associations

Piekema, Carinne ; Kessels, Roy P.C ; Mars, Rogier B ; Petersson, Karl Magnus ; Fernández, Guillén

Neuroimage, 2006, Vol.33(1), pp.374-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2006.06.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Genome research  (1)
  2. Neuroimage  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Veazy, Kylee
  2. Mars, Rogier B
  3. Piekema, Carinne
  4. Doan, Ryan
  5. Doan, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...