skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 日本建築学会計画系論文集 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KAMPONG IMPROVEMENT IN DUTCH EAST INDIES AND THE DEVELOPMENT PROCESS OF A MADURESE KAMPONG : Case study of Kampong Sidodadi in Surabaya
蘭領東インドにおけるカンポン改善事業とマドゥラ人カンポンの発展過程に関する考察 : スラバヤのカンポン・シドダディを事例として

山本, 直彦 ; 布野, 修司 ; Yamamoto, Naohiko ; Funo, Shuji

日本建築学会計画系論文集, 2002, Vol.67(556), pp.265-272

ISSN: 1340-4210 ; DOI: 10.3130/aija.67.265_1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DEVELOPMENT AND THE TRANSFORMATION PROCESS OF THE FORMER WALLED TOWN OF SURABAYA, EAST JAVA, INDONESIA
スラバヤ(東ジャワ, インドネシア)旧市街の形成とその変容過程に関する考察

山本, 直彦 ; 布野, 修司 ; Yamamoto, Naohiko ; Funo, Shuji

日本建築学会計画系論文集, 2002, Vol.67(558), pp.235-241

ISSN: 1340-4210 ; DOI: 10.3130/aija.67.235_3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A STUDY ON H.P. BERLAGE'S TRAVEL WRITING “MIJN INDISCHE REIS”

宇田, 直史 ; 入江, 正之 ; Uda, Naoshi ; Irie, Masayuki

日本建築学会計画系論文集, 2011, Vol.76(665), pp.1319-1328

ISSN: 1340-4210 ; DOI: 10.3130/aija.76.1319

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Funo, Shuji
  2. 布野, 修司
  3. Yamamoto, Naohiko
  4. 山本, 直彦
  5. 布野 修司

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...