skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 5.655  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Life Sciences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life Sciences

Life Sciences, 12/1965, Vol.4(24), p.2439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00243205 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(65)90301-2

Toàn văn sẵn có

2
Life Sciences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life Sciences

Life Sciences, 07/1963, Vol.2(7), p.532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00243205 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(63)90145-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of life sciences

Young, J H

Science (New York, N.Y.), 01 March 1974, Vol.183(4127), pp.798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17780758 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronics and the Life Sciences

Leonard, Edward F. ; Ledley, Robert S. ; Lusted, Lee B.

Science, 13 April 1962, Vol.136(3511), pp.185-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electromagnetic Radiation as a Tool in the Life Sciences

Jaski, Tom ; Süsskind, Charles

Science, 17 February 1961, Vol.133(3451), pp.443-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stable isotope tracers in the life sciences and medicine

Matwiyoff, N A ; Ott, D G

Science (New York, N.Y.), 21 September 1973, Vol.181(4105), pp.1125-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 4726440 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life Sciences: Whistling in the Dark for Another $250 Million

Bazell, Robert J.

Science, 18 December 1970, Vol.170(3964), pp.1285-1287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

8
Life sciences no. 12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life sciences no. 12

Life Sciences, 04/1963, Vol.2(4), p.290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00243205 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(63)90012-2

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology and the Life Sciences

Weinberg, Alvin M

BioScience, 1971, Vol.21(21), p.1085 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Senate Space Committee Report Is Critical of NASA's Plans for Its New Office of Life Sciences

Science (New York, N.Y.), 12 August 1960, Vol.132(3424), pp.404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17756968 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile: Institute of Society, Ethics and the Life Sciences

Callahan, Daniel

BioScience, 1971, Vol.21(13), p.735 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Author and subject index to life sciences volume 14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author and subject index to life sciences volume 14

Life Sciences, 1/1974, Vol.14, I1, pp.i-xix [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00243205 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(74)90112-X

Toàn văn sẵn có

13
Author and subject index to life sciences volume 15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author and subject index to life sciences volume 15

Life Sciences, 1/1974, Vol.15, I1, pp.i-xvi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00243205 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(74)90447-0

Toàn văn sẵn có

14
Author and subject index to life sciences volume 13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author and subject index to life sciences volume 13

Life Sciences, 1/1973, Vol.13, I1, pp.i-ix [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00243205 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0024-3205(73)90016-7

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Feature: NAS Issues Report on the Life Sciences

Peter, Walter G.

BioScience, 01 January 1971, Vol.21(1), pp.36-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00063568 ; E-ISSN: 15253244

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Funds for Campus Research Still Declining: Life Sciences Receive Largest Share of Available Funds

Jo Ann V. Fowler

BioScience, 1 October 1972, Vol.22(10), pp.610-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00063568 ; E-ISSN: 15253244 ; DOI: 10.2307/1296209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advancing Frontiers of Life Sciences

Mukerji, B.

AIBS Bulletin, 1 April 1961, Vol.11(2), pp.21-32

ISSN: 00967645 ; DOI: 10.2307/1292676

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Teaching of Life Sciences

Green, William S.

The American Biology Teacher, 1 March 1963, Vol.25(3), pp.205-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027685 ; E-ISSN: 19384211 ; DOI: 10.2307/4440293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community College Programs in the Life Sciences

Mason, Herbert J

American Biology Teacher, 1971, Vol.33(3), p.165 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Horizons in the Life Sciences

Stebbins, G. Ledyard

AIBS Bulletin, 1 December 1962, Vol.12(6), pp.13-19

ISSN: 00967645 ; DOI: 10.2307/1292938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.655  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.985)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (219)
 2. 1963đến1965  (906)
 3. 1966đến1968  (1.252)
 4. 1969đến1972  (1.940)
 5. Sau 1972  (1.338)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Sciences (General)  (4.068)
 2. Animals  (1.716)
 3. Rats  (826)
 4. Male  (703)
 5. Female  (410)
 6. In Vitro Techniques  (402)
 7. Humans  (359)
 8. Mice  (267)
 9. Time Factors  (238)
 10. Liver  (228)
 11. Norepinephrine  (188)
 12. Brain  (170)
 13. Tritium  (166)
 14. Rabbits  (164)
 15. Carbon Isotopes  (158)
 16. Serotonin  (112)
 17. Brain Chemistry  (104)
 18. Muscles  (91)
 19. Myocardium  (76)
 20. Potassium  (51)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.486)
 2. French  (592)
 3. German  (336)
 4. Japanese  (4)
 5. Russian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Costa, E
 2. Brodie, B.B.
 3. Wurtman, R.J.
 4. Wurtman, Richard J.
 5. Fuxe, Kjell

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...