skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sasaki, Tatsuya xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewards and the evolution of cooperation in public good games

Sasaki, Tatsuya ; Uchida, Satoshi; Uchida, Satoshi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 23, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1098/rsbl.2013.0903

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unchecked strategy diversification and collapse in continuous voluntary public good games

Sasaki, Tatsuya ; Brännström, Åke ; Okada, Isamu ; Unemi, Tatsuo

Arxiv ID: 1502.03779

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Cooperation Through Institutional Incentives and Optional Participation

Sasaki, Tatsuya

Dynamic Games and Applications, 2014, Vol.4(3), pp.345-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2153-0785 ; E-ISSN: 2153-0793 ; DOI: 10.1007/s13235-013-0094-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voluntary rewards mediate the evolution of pool punishment for maintaining public goods in large populations

Sasaki, Tatsuya ; Uchida, Satoshi ; Chen, Xiaojie

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2015, Vol.5, p.8917 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep08917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cheating is evolutionarily assimilated with cooperation in the continuous snowdrift game

Sasaki, Tatsuya ; Okada, Isamu

BioSystems, May 2015, Vol.131, pp.51-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-2647 ; E-ISSN: 1872-8324 ; DOI: 10.1016/j.biosystems.2015.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of Reputation-Based Cooperation in Regular Networks

Sasaki, Tatsuya ; Yamamoto, Hitoshi ; Okada, Isamu ; Uchida, Satoshi

Games, 2017, Vol.8(1), p.8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20734336 ; DOI: 10.3390/g8010008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sasaki, Tatsuya
  2. Sasaki, T.
  3. Uchida, S.
  4. Uchida, Satoshi
  5. Okada, Isamu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...