skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Năm xuất bản: 2004đến2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental study on the role of software synthesized 3D sound in augmented reality environments

Zhou, Zhiying ; Cheok, Adrian David ; Yang, Xubo ; Qiu, Yan

Interacting with Computers, 2004, Vol.16(5), pp.989-1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2004.06.014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participatory design with train drivers — a process analysis

Olsson, Eva ; Jansson, Anders

Interacting with Computers, 2005, Vol.17(2), pp.147-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2004.11.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Findex: improving search result use through automatic filtering categories

Käki, Mika ; Aula, Anne

Interacting with Computers, 2005, Vol.17(2), pp.187-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2005.01.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A process model for developing usable cross-cultural websites

Smith, Andy ; Dunckley, Lynne ; French, Tim ; Minocha, Shailey ; Chang, Yu

Interacting with Computers, 2004, Vol.16(1), pp.63-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2003.11.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What active users and designers contribute in the design process

Olsson, E

Interacting with Computers, 2004, Vol.16(2), pp.377-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2004.01.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system for automatic structure discovery and reasoning-based navigation of the web

Pontelli, E ; Son, T.C ; Kottapally, K ; Ngo, C ; Reddy, R ; Gillan, D

Interacting with Computers, 2004, Vol.16(3), pp.451-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2004.04.006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Olsson, Eva
  2. Olsson, E
  3. Ngo, C
  4. Käki, Mika
  5. Jansson, Anders

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...