skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Chủ đề: Formative Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodological approaches to situational analysis in global mental health: a scoping review

Murphy, J K ; Michalak, E E ; Colquhoun, H ; Woo, C ; Ng, C H ; Parikh, S V ; Culpepper, L ; Dewa, C S ; Greenshaw, A J ; He, Y ; Kennedy, S H ; Li, X-M ; Liu, T ; Soares, C N ; Wang, Z ; Xu, Y ; Chen, J ; Lam, R W

Global mental health (Cambridge, England), 2019, Vol.6, pp.e11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2054-4251 ; PMID: 31258925 Version:1 ; DOI: 10.1017/gmh.2019.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Colquhoun, H
  2. Woo, C
  3. Greenshaw, A J
  4. He, Y
  5. Kennedy, S H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...