skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhakebayev, Dauren xóa Chủ đề: Water Waves xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary-gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A (2017), Vol. 381, Issue 20, pp. 1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1611.02115

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitsotakis, D
  2. Zhakebayev, Dauren
  3. Zhakebayev, D
  4. Mitsotakis, Dimitrios
  5. Assylbekuly, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...