skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PLoS xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Proteins xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Quantitative Knowledge into a Qualitative Gene Regulatory Network

Bourdon, Jérémie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne

PLoS Computational Biology, Sep 2011, Vol.7(9), p.e1002157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002157

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Siegel, Anne
  2. Eveillard, Damien
  3. Bourdon, Jeremie
  4. Jérémie Bourdon
  5. Bonneau, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...