skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: ideo kỹ thuật số xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Standard codecs : image compression to advanced video coding
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard codecs : image compression to advanced video coding

Ghanbari M.

London : Institution of Electrical Engineers, c2003. - (TK6680.5 .G53 2003) - ISBN0852967101

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ghanbari M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...