skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Universal Access In The Information Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance human–machine interface automatic evaluation

González Calleros, Juan ; Guerrero García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, 2013, Vol.12(4), pp.387-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-013-0310-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance human--machine interface automatic evaluation.(Report)

Gonzalez Calleros, Juan Manuel ; Guerrero Garcia, Josefina ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, Nov, 2013, Vol.12(4), p.387(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical tool to create user interface models for ubiquitous interaction satisfying accessibility requirements

Miñón, Raúl ; Moreno, Lourdes ; Abascal, Julio

Universal Access in the Information Society, 2013, Vol.12(4), pp.427-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-012-0284-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stories and signs in an e-learning environment for deaf people

Bottoni, Paolo ; Borgia, Fabrizio ; Buccarella, Daniel ; Capuano, Daniele ; De Marsico, Maria ; Labella, Anna

Universal Access in the Information Society, 2013, Vol.12(4), pp.369-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-012-0283-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equivalent representations of multimodal user interfaces

Van Hees, Kris ; Engelen, Jan

Universal Access in the Information Society, 2013, Vol.12(4), pp.339-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-012-0282-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...