skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SwePub (National Library of Sweden)- Free access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2011 International Workshops, London, UK, June 20-24, 2011. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2011 International Workshops, London, UK, June 20-24, 2011. Proceedings

Asplund, Fredrik ; Biehl, Matthias ; El-Khoury, Jad ; Törngren, Martin;; Salinesi, Camille ; Pastor, Oscar

Series ISSN: 1865-1348 ; ISBN: 978-3-642-22055-5 ; E-ISBN: 978-3-642-22056-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22056-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Information Technology Projects: leaving the "magic" to the "wizards".
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology Projects: leaving the "magic" to the "wizards".

Bednar, Peter ; Welch, Christine ; Papadoupoulus, G. A. ; Wojtkowski, W. G. ; Wrycza, S. ; Zupancic, J.

Information Systems Development: Towards a Service Provision Society., pp.349-356

ISBN: 9780387848099 ; DOI: 10.1007/b137171

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...