skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Palanque, Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the gap between a behavioural formal description technique and a user interface description language: Enhancing ICO with a graphical user interface markup language

Barboni, Eric ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.3-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Software Support for User Interface Description Language
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Support for User Interface Description Language

Coyette, Adrien ; Faure, David ; González-Calleros, Juan ; Vanderdonckt, Jean; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV, pp.740-741

ISBN: 9783642237676 ; ISBN: 3642237673 ; E-ISBN: 9783642237683 ; E-ISBN: 3642237681 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_142

Toàn văn sẵn có

3
Model-Based Accessible User Interface Generation in Ubiquitous Environments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-Based Accessible User Interface Generation in Ubiquitous Environments

Miñón, Raúl ; Abascal, Julio ; Aizpurua, Amaia ; Cearreta, Idoia ; Gamecho, Borja ; Garay, Nestor; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV, pp.572-575

ISBN: 9783642237676 ; ISBN: 3642237673 ; E-ISBN: 9783642237683 ; E-ISBN: 3642237681 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_85

Toàn văn sẵn có

4
UsiXML Extension for Awareness Support
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

UsiXML Extension for Awareness Support

Figueroa-Martinez, Jose ; Gutiérrez Vela, Francisco L ; López-Jaquero, Víctor ; González, Pascual; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV, pp.665-668

ISBN: 9783642237676 ; ISBN: 3642237673 ; E-ISBN: 9783642237683 ; E-ISBN: 3642237681 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_108

Toàn văn sẵn có

5
User Interface eXtensible Markup Language SIG
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface eXtensible Markup Language SIG

Calvary, Gaëlle ; de Wasseige, Olivier ; Faure, David ; Vanderdonckt, Jean; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV, pp.693-695

ISBN: 9783642237676 ; ISBN: 3642237673 ; E-ISBN: 9783642237683 ; E-ISBN: 3642237681 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_119

Toàn văn sẵn có

6
Human-Centered Software Engineering: Software Engineering Models, Patterns and Architectures for HCI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Centered Software Engineering: Software Engineering Models, Patterns and Architectures for HCI

Seffah, Ahmed ;Vanderdonckt, Jean ;Desmarais, Michel C.;; Seffah, Ahmed ; Vanderdonckt, Jean ; Desmarais, Michel

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-84800-906-6 ; E-ISBN: 978-1-84800-907-3 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-907-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Migratory Interactive Applications for Ubiquitous Environments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migratory Interactive Applications for Ubiquitous Environments

Paternò, Fabio ;Paternò, Fabio;; Paternò, Fabio

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-0-85729-249-0 ; E-ISBN: 978-0-85729-250-6 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-250-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part I

Campos, Pedro ; Graham, Nicholas ; Jorge, Joaquim ; Nunes, Nuno ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco;; Campos, Pedro ; Graham, Nicholas ; Jorge, Joaquim ; Nunes, Nuno ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-23773-7 ; E-ISBN: 978-3-642-23774-4 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23774-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV

Cordeil, Maxime ; Hurter, Christophe ; Conversy, Stéphane;; Campos, Pedro ; Graham, Nicholas ; Jorge, Joaquim ; Nunes, Nuno ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-23767-6 ; E-ISBN: 978-3-642-23768-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3

Toàn văn sẵn có

10
Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 15th International Workshop, DSV-IS 2008 Kingston, Canada, July 16-18, 2008 Revised Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Systems. Design, Specification, and Verification: 15th International Workshop, DSV-IS 2008 Kingston, Canada, July 16-18, 2008 Revised Papers

Graham, T. ; Palanque, Philippe

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-70568-0 ; E-ISBN: 978-3-540-70569-7 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70569-7

Toàn văn sẵn có

11
Task Models and Diagrams for User Interface Design: 6th International Workshop, TAMODIA 2007, Toulouse, France, November 7-9, 2007. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Models and Diagrams for User Interface Design: 6th International Workshop, TAMODIA 2007, Toulouse, France, November 7-9, 2007. Proceedings

Winckler, Marco ; Johnson, Hilary ; Palanque, Philippe

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-77221-7 ; E-ISBN: 978-3-540-77222-4 ; DOI: 10.1007/978-3-540-77222-4

Toàn văn sẵn có

12
Engineering Human Computer Interaction and Interactive Systems: Joint Working Conferences EHCI-DSVIS 2004, Hamburg, Germany, July 11-13, 2004, Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Human Computer Interaction and Interactive Systems: Joint Working Conferences EHCI-DSVIS 2004, Hamburg, Germany, July 11-13, 2004, Revised Selected Papers

Bastide, Rémi ; Palanque, Philippe ; Roth, Jörg

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-26097-4 ; E-ISBN: 978-3-540-31961-0 ; DOI: 10.1007/b136790

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2007  (1)
  2. 2007đến2007  (1)
  3. 2008đến2008  (1)
  4. 2009đến2011  (8)
  5. Sau 2011  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...