skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Neelakantan, Vivek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Eradicating Smallpox in Indonesia: The Archipelagic Challenge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eradicating Smallpox in Indonesia: The Archipelagic Challenge

Vivek Neelakantan

Health and History, 1 January 2010, Vol.12(1), pp.61-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14421771 ; DOI: 10.5401/healthhist.12.1.61

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncertainty, Anxiety, Frugality: Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies

Neelakantan, Vivek

Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, 2019, Vol.175(1), p.89(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2294 ; DOI: 10.1163/22134379-17501004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Movements, Local Concerns: Medicine and Health in Southeast Asia

Neelakantan, Vivek

Canadian Bulletin of Medical History, 2013, Vol.30(2), p.231(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0823-2105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuberculosis control in postcolonial South India and beyond: Fractured sovereignties in international health, 1948-1960

Neelakantan, Vivek

Wellcome Open Research, 2017, Vol.2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2398-502X ; DOI: 10.12688/wellcomeopenres.10544.1 ; PMCID: 5920540 ; PMID: 29770359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recollecting Jakarta's Social and Medical History

Neelakantan, Vivek

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2013, Vol.169(2-3), p.363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379 ; DOI: 10.1163/22134379-12340045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Neelakantan, Vivek
  2. Neelakantan, V
  3. Vivek Neelakantan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...