skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Mathematics and Computers in Simulation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Derivation of dissipative Boussinesq equations using the Dirichlet-to-Neumann operator approach

Dutykh, Denys ; Goubet, Olivier

Mathematics and Computers in Simulation, September 2016, Vol.127, pp.80-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4754 ; E-ISSN: 1872-7166 ; DOI: 10.1016/j.matcom.2013.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tsunami generation by dynamic displacement of sea bed due to dip-slip faulting

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Mathematics and Computers in Simulation, 2009, Vol.80(4), pp.837-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4754 ; E-ISSN: 1872-7166 ; DOI: 10.1016/j.matcom.2009.08.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (2)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dutykh, Denys
  2. Dutykh, D.
  3. Dias, Frédéric
  4. Dias, F.
  5. Goubet, Olivier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...