skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Krause, Walter K.H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cutaneous Manifestations of Endocrine Diseases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutaneous Manifestations of Endocrine Diseases

Krause, Walter K.H.

978-3-540-88366-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30275

Truy cập trực tuyến

2
Drugs Compromising Male Sexual Health
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drugs Compromising Male Sexual Health

Krause, Walter K.H.

9783540698593; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31807

Truy cập trực tuyến

3
Biologic Substrates Containing ASA
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biologic Substrates Containing ASA

Krause, Walter K. H; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.111-120

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_9

Toàn văn sẵn có

4
Site and Risk Factors of Antisperm Antibodies Production in the Male Population
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site and Risk Factors of Antisperm Antibodies Production in the Male Population

Marconi, Marcelo; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.97-109

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_8

Toàn văn sẵn có

5
Sperm-Specific T Lymphocytes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm-Specific T Lymphocytes

Krause, Walter K. H ; Hertl, Michael; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.91-96

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_7

Toàn văn sẵn có

6
Immune Chemistry of ASA
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune Chemistry of ASA

Kurpisz, Maciej; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.79-90

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_6

Toàn văn sẵn có

7
The Immune Privilege of the Testis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immune Privilege of the Testis

Fijak, Monika; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.69-77

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_5

Toàn văn sẵn có

8
Sperm Functions Influenced by Immune Reactions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm Functions Influenced by Immune Reactions

Krause, Walter K. H; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.49-65

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_4

Toàn văn sẵn có

9
Sperm Surface Proteomics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm Surface Proteomics

Gadella, B M; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.33-48

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_3

Toàn văn sẵn có

10
Methods of Analysis of Sperm Antigens Related to Fertility
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of Analysis of Sperm Antigens Related to Fertility

Shetty, Jagathpala; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.13-31

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_2

Toàn văn sẵn có

11
Proteomics of Human Spermatozoa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics of Human Spermatozoa

Aitken, R John; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.3-12

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_1

Toàn văn sẵn có

12
Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility

Krause, Walter K. H. ;Naz, Rajesh K.;; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
ASA in the Female
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASA in the Female

Clarke, Gary N; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.121-130

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_10

Toàn văn sẵn có

14
Sperm-Immobilizing Antibody and Its Target Antigen (CD52)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm-Immobilizing Antibody and Its Target Antigen (CD52)

Hasegawa, Akiko; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.131-141

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_11

Toàn văn sẵn có

15
Male Autoimmune Infertility
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male Autoimmune Infertility

Francavilla, Felice; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.145-153

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_12

Toàn văn sẵn có

16
Tests for Sperm Antibodies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tests for Sperm Antibodies

Agarwal, A; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.155-164

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_13

Toàn văn sẵn có

17
Impact on Fertility Outcome
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact on Fertility Outcome

Ulcova-Gallova, Z; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.165-173

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_14

Toàn văn sẵn có

18
Sperm Antibodies and Assisted Reproduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm Antibodies and Assisted Reproduction

Check, Jerome H; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.175-184

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_15

Toàn văn sẵn có

19
Treatment of Immune Infertility
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of Immune Infertility

Naz, Rajesh K; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.185-194

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_16

Toàn văn sẵn có

20
Immunization with Sperm Antigens to Induce Contraception
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunization with Sperm Antigens to Induce Contraception

Naz, Rajesh K; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility, pp.197-207

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_17

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (21)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (19)
 2. Sách  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Krause, Walter K.H.
 2. Naz, Rajesh K.
 3. Krause, Walter K. H
 4. Gadella, B M
 5. Hertl, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...