skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Neuroscience xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amygdala responsivity to high-level social information from unseen faces

Freeman, Jonathan B ; Stolier, Ryan M ; Ingbretsen, Zachary A ; Hehman, Eric A

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 06 August 2014, Vol.34(32), pp.10573-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 25100591 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.5063-13.2014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hehman, Eric A
  2. Hehman, E. A.
  3. Ingbretsen, Z. A.
  4. Stolier, R. M.
  5. Hehman, Ea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...