skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Intelligent Virtual Agents xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intelligent Virtual Agents: 13th International Conference, IVA 2013, Edinburgh, UK, August 29-31, 2013. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Virtual Agents: 13th International Conference, IVA 2013, Edinburgh, UK, August 29-31, 2013. Proceedings

Igor, Sankovic ; De Loor, Pierre ; Demulier, Virginie ; Nédélec, Alexis ; Bevacqua, Elisabetta;; Aylett, Ruth ; Krenn, Brigitte ; Pelachaud, Catherine ; Shimodaira, Hiroshi

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-40414-6 ; E-ISBN: 978-3-642-40415-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-40415-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...