skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Community gene annotation in practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community gene annotation in practice

Loveland, J. E. ; Gilbert, J. G. R. ; Griffiths, E. ; Harrow, J. L.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas009-bas009 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Meeting report: a workshop on Best Practices in Genome Annotation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meeting report: a workshop on Best Practices in Genome Annotation

Madupu, R. ; Brinkac, L. M. ; Harrow, J. ; Wilming, L. G. ; Bohme, U. ; Lamesch, P. ; Hannick, L. I.

Database, 01/01/2010, Vol.2010(0), pp.baq001-baq001 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/baq001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project

Harte, R. A. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Suner, M.-M. ; Wilming, L. ; Aken, B. ; Barrell, D. ; Frankish, A. ; Wallin, C. ; Searle, S. ; Diekhans, M. ; Harrow, J. ; Pruitt, K. D.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas008-bas008 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lncSLdb: a resource for long non-coding RNA subcellular localization

Wen, Xiao ; Gao, Lin ; Guo, Xingli ; Li, Xing ; Huang, Xiaotai ; Wang, Ying ; Xu, Haifu ; He, Ruijie ; Jia, Chenglong ; Liang, Feixiang

Database, 2018, Vol. 2018(2018) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: 10.1093/database/bay085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LnChrom: a resource of experimentally validated lncRNA–chromatin interactions in human and mouse

Yu, Fulong ; Zhang, Guanxiong ; Shi, Aiai ; Hu, Jing ; Li, Feng ; Zhang, Xinxin ; Zhang, Yan ; Huang, Jian ; Xiao, Yun ; Li, Xia ; Cheng, Shujun

Database, 2018, Vol. 2018(2018) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: 10.1093/database/bay039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RAIN: RNA–protein Association and Interaction Networks

Junge, Alexander ; Refsgaard, Jan C ; Garde, Christian ; Pan, Xiaoyong ; Santos, Alberto ; Alkan, Ferhat ; Anthon, Christian ; Von Mering, Christian ; Workman, Christopher T ; Jensen, Lars Juhl ; Gorodkin, Jan

Database, 2017, Vol. 2017(<issue content-type="empty"/>) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: 10.1093/database/baw167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harrow, Jennifer
  2. Zhang, Yan
  3. Gorodkin, Jan
  4. Alkan, Ferhat
  5. Huang, Xiaotai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...