skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relations between Russia and Turkey Before, During, and After the Failed Coup of 2016

Aktürk, Şener

Insight Turkey, Fall 2019, Vol.21(4), pp.97-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302177X ; E-ISSN: 25647717 ; DOI: 10.25253/99.2019214.06

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aktürk,Şener
  2. Ataman,Muhittin
  3. Aktürk, Şener

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...