skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 562  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: 维普资讯 (Chongqing VIP Information Co.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Analysis of the Principals' Human Resource Management Practices in Secondary Schools in Nsukka Education Zone, Enugu State, Nigeria - Analysis of the Principals' Human Resource Management Practices in Secondary Schools in Nsukka Education Zone, Enugu State, Nigeria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the Principals' Human Resource Management Practices in Secondary Schools in Nsukka Education Zone, Enugu State, Nigeria - Analysis of the Principals' Human Resource Management Practices in Secondary Schools in Nsukka Education Zone, Enugu State, Nigeria

Ugwoke ; S. ; C. ; Ejionueme ; L. ; K. ; Anyanwu ; J. ; I. ; Etonyeaku ; E. ; A. ; C.

心理学研究:英文版 - Psychology Research, 2013, Vol.3(01), pp.12-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2159-5542

Toàn văn sẵn có

2
Improving China's antiretroviral treatment program: assessing current and future performance using the principals of ethics - Improving China's antiretroviral treatment program: assessing current and future performance using the principals of ethics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving China's antiretroviral treatment program: assessing current and future performance using the principals of ethics - Improving China's antiretroviral treatment program: assessing current and future performance using the principals of ethics

YIN ; Wen ; ; ; yuan ; ZHANG ; Fu ; ; ; jiet ; Naomi ; Juniper ; WU ; Zun ; ; ; you

中华医学杂志:英文版 - Chinese Medical Journal, 2009, Vol.122(11), pp.1346-1351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-6999

Toàn văn sẵn có

3
Prof. Zhu Zuoyan Meets with Principals of the University of Aberdeen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prof. Zhu Zuoyan Meets with Principals of the University of Aberdeen

FanYingjie ; LuRongkai

中国科学基金:英文版 - Science Foundation In China, 2003, Vol.11(2), pp.14-14

ISSN: 1005-0841

Toàn văn sẵn có

4
A Comparison of Pound’s Poetic Ideas and Some Chinese Poetic Principles-Using the Translation of "The Jewel Stairs’ Grievance" as a Case in Point - A Comparison of Pound’s Poetic Ideas and Some Chinese Poetic Principles-Using the Translation of "The Jewel Stairs’ Grievance" as a Case in Point
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Pound’s Poetic Ideas and Some Chinese Poetic Principles-Using the Translation of "The Jewel Stairs’ Grievance" as a Case in Point - A Comparison of Pound’s Poetic Ideas and Some Chinese Poetic Principles-Using the Translation of "The Jewel Stairs’ Grievance" as a Case in Point

成婷 ; CHENG Ting(Sichuan University Jinjiang College,Meishan 620860,China)

海外英语 - Overseas English, 2011, Issue 9X, pp.268-268

ISSN: 1009-5039

Toàn văn sẵn có

5
中职校长培训模式的比较与思考 - Compare and Reflection on Training Mode for Secondary Vocational School Principals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中职校长培训模式的比较与思考 - Compare and Reflection on Training Mode for Secondary Vocational School Principals

吴薇 ; WU Wei

江西电力职业技术学院学报 - Journal of Jiangxi Vocational and Technical College of Electricity, 2013, Vol.26(04), pp.74-76

ISSN: 1673-0097

Toàn văn sẵn có

6
“教育家办学”视野下校长专业成长研究 - Research on Professional Development of School Principals: From the Perspective of Educationist Running School
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“教育家办学”视野下校长专业成长研究 - Research on Professional Development of School Principals: From the Perspective of Educationist Running School

张晓峰 ; 胡玲玲 ; ZHANG Xiao-feng, HU Ling-ling

教师教育研究 - Teacher Education Research, 2015, Vol.27(02), pp.81-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Toàn văn sẵn có

7
校长的信息化领导力与领导效能:内涵、特征及启示 - Informationization Leadership and Leadership Effectiveness of The Principal: Connotation,Features and Implications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

校长的信息化领导力与领导效能:内涵、特征及启示 - Informationization Leadership and Leadership Effectiveness of The Principal: Connotation,Features and Implications

赵磊磊 ; 代蕊华 ; ZHAO Lei-lei, DAI Rui-hua

教师教育研究 - Teacher Education Research, 2016, Vol.28(05), pp.49-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Toàn văn sẵn có

8
基于和谐理念的中小学校长职业道德建设 - The Building of Professional Ethics of Principals Based on the Concept of Harmony
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于和谐理念的中小学校长职业道德建设 - The Building of Professional Ethics of Principals Based on the Concept of Harmony

陈大超 ; 兰霞萍 ; CHEN Da-chao,LAN Xia-ping

辽宁师范大学学报:社会科学版 - Journal of Liaoning Normal University(Social Science Edition), 2010, Vol.33(5), pp.49-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-1751

Toàn văn sẵn có

9
韩国校长选任制度的改革与创新 - The Innovation of Principals Recruitment System in Korea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

韩国校长选任制度的改革与创新 - The Innovation of Principals Recruitment System in Korea

李霞 ; LI Xia

比较教育研究 - Comparative Education Review, 2011, Vol.33(5), pp.56-59

ISSN: 1003-7667

Toàn văn sẵn có

10
义务教育学校校长教学领导力胜任特征模型的构建 - The Construction of Principal Instructional Leadership Competence Model in Compulsory Schools
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

义务教育学校校长教学领导力胜任特征模型的构建 - The Construction of Principal Instructional Leadership Competence Model in Compulsory Schools

赵德成 ; 宋洪鹏 ; 苏瑞红 ; Zhao Decheng, Song Hongpeng & Su Ruihong

教育研究 - Educational Research, 2014, Vol.35(08), pp.85-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-5731

Toàn văn sẵn có

11
幼儿园园长胜任力研究述评 - A Review of Kindergarten Principals' Competency
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

幼儿园园长胜任力研究述评 - A Review of Kindergarten Principals' Competency

肖玉 ; XIAO Yu

特立学刊, 2016, Issue 01, pp.9-13

Toàn văn sẵn có

12
从“知识人”到“能力人”——基于《园长专业标准》的培训需求分析及其培训建议 - From “Knowledge Person”to“Ability Person”——Training Needs Analysis and Suggestions According to Kingdergarten Principals'Profession al Standards
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从“知识人”到“能力人”——基于《园长专业标准》的培训需求分析及其培训建议 - From “Knowledge Person”to“Ability Person”——Training Needs Analysis and Suggestions According to Kingdergarten Principals'Profession al Standards

王澍 ; 柳海民 ; WANG Shu,LIU Hai-rnin

东北师大学报:哲学社会科学版 - Journal of Northeast Normal University(Social Science), 2016, Issue 03, pp.199-203

ISSN: 1001-6201

Toàn văn sẵn có

13
社会转型期台湾中小学校长的培养与展望 - Challenges and Prospects of the Cultivation for Principals in Taiwan during Changing Society
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

社会转型期台湾中小学校长的培养与展望 - Challenges and Prospects of the Cultivation for Principals in Taiwan during Changing Society

杨振昇 ; Yang Zhensheng

当代青年研究 - Contemporary Youth Research, 2014, Issue 03, pp.36-41

ISSN: 1006-1789

Toàn văn sẵn có

14
农村校长的生存状态透视——基于12篇媒体报道的分析 - An Enquiry on Rural Principals' Living Status --Based on the Analysis of 12 Media Reports
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村校长的生存状态透视——基于12篇媒体报道的分析 - An Enquiry on Rural Principals' Living Status --Based on the Analysis of 12 Media Reports

孙中华 ; SUN Zhong-hua

东北师大学报:哲学社会科学版 - Journal of Northeast Normal University(Social Science), 2013, Issue 06, pp.202-205

ISSN: 1001-6201

Toàn văn sẵn có

15
首期名校长领航班群体的结构分析和发展对策 - The Structural Analysis and Development Solutions for First Famous Principals Pilot Class Groups
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

首期名校长领航班群体的结构分析和发展对策 - The Structural Analysis and Development Solutions for First Famous Principals Pilot Class Groups

于维涛 ; YU Wei-tao

教师教育研究 - Teacher Education Research, 2016, Vol.28(05), pp.57-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Toàn văn sẵn có

16
我国民族地区中学校长成长机制与培训策略研究 - Research on the Growth Mechanism and Training Strategy for Middle School Principals in Chinese Minority Area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国民族地区中学校长成长机制与培训策略研究 - Research on the Growth Mechanism and Training Strategy for Middle School Principals in Chinese Minority Area

王俭 ; 刘东敏 ; WANG Jian1 , LIU Dong-min2

教师教育研究 - Teacher Education Research, 2016, Vol.28(05), pp.68-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Toàn văn sẵn có

17
生命的“摆渡人”:论教育家型校长的价值向度和实践突破 - The Ferryman in the Life: the Value Dimension and Breakthrough of Principals as Professional Educators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

生命的“摆渡人”:论教育家型校长的价值向度和实践突破 - The Ferryman in the Life: the Value Dimension and Breakthrough of Principals as Professional Educators

季春梅 ; JI Chun-mei

教师教育研究 - Teacher Education Research, 2016, Vol.28(05), pp.62-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Toàn văn sẵn có

18
中小学校长课程领导:文化与实现机制 - Principals' Curriculum Leadership in Chinese Primary and Secondary Schools: Culture and Realization Mechanism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中小学校长课程领导:文化与实现机制 - Principals' Curriculum Leadership in Chinese Primary and Secondary Schools: Culture and Realization Mechanism

鲍东明 ; Bao Dongming

教育研究 - Educational Research, 2017, Vol.38(10), pp.46-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-5731

Toàn văn sẵn có

19
我国农村幼儿园园长专业素质现状调查 - Investigation on the Current Situation of Professional Quality of Rural Kindergarten Principals in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国农村幼儿园园长专业素质现状调查 - Investigation on the Current Situation of Professional Quality of Rural Kindergarten Principals in China

缴润凯 ; 王贺立 ; 刘丹 ; 李飞飞 ; JIAO Run-kai1,2 ,WANG He-li2 ,LIU Dan2 ,LI Fei- fei2

陕西学前师范学院学报 - Journal of Shaanxi Institute of Education, 2017, Vol.33(10), pp.1-6

ISSN: 2095-770x

Toàn văn sẵn có

20
指向于园长专业标准建构的湖南幼儿园园长领导行为的调查研究 - Survey of the Principal Leadership Behavior of Hunan kindergarten Aiming at Constructing the Professional Principal Standards
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

指向于园长专业标准建构的湖南幼儿园园长领导行为的调查研究 - Survey of the Principal Leadership Behavior of Hunan kindergarten Aiming at Constructing the Professional Principal Standards

常振亚 ; 崔红英 ; 李斌 ; CHANG Zhen-ya,CUl Hong-ying,LI Bin

特立学刊, 2015, Issue 01, pp.9-16

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 562  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (145)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2007  (103)
 3. 2008đến2010  (151)
 4. 2011đến2014  (152)
 5. Sau 2014  (153)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (35)
 2. English  (24)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 王俭
 2. 代蕊华
 3. 胡满
 4. 程金金
 5. 胡明月

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...