skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.594.498  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
USA
USA
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

ISBN3-8100-2722-7;ISBN3-663-11708-1

Truy cập trực tuyến

2
USA
USA
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

ISBN3-8100-0729-3;ISBN3-663-14280-9

Truy cập trực tuyến

3
USA
USA
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

ISBN3-8100-1108-8;ISBN3-663-19768-9

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

The Lancet, 04 March 1989, Vol.333(8636), pp.489-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(89)91380-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
USA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

The Lancet, 05/1989, Vol.333(8647), p.1129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(89)92398-2

Toàn văn sẵn có

6
USA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

The Lancet, 2/1989, Vol.333(8635), p.432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(89)90018-4

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

Marine Pollution Bulletin, 1996, Vol.32(2), pp.186-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/S0025-326X(96)90099-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

Marine Pollution Bulletin, 1996, Vol.32(3), pp.253-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/S0025-326X(96)90118-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

Marine Pollution Bulletin, 1997, Vol.34(3), pp.147-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/0025-326X(97)90057-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

Marine Pollution Bulletin, 1995, Vol.30(7), pp.436-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/0025-326X(95)90049-H

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

Marine Pollution Bulletin, 1993, Vol.26(9), pp.475-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/0025-326X(93)90461-R

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

Marine Pollution Bulletin, 1993, Vol.26(2), pp.63-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/0025-326X(93)90091-W

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usa

Marine Pollution Bulletin, 1993, Vol.26(5), pp.235-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/0025-326X(93)90059-S

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts, 1990, Vol.27, pp.141-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-9062 ; DOI: 10.1016/0148-9062(90)91588-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts, 1991, Vol.28, pp.151-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-9062 ; DOI: 10.1016/0148-9062(91)90066-U

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

Marine Pollution Bulletin, 1994, Vol.28(3), pp.136-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/0025-326X(94)90385-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

Marine Pollution Bulletin, 1994, Vol.28(6), pp.345-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/0025-326X(94)90266-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

Eades, Shelley

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

Mahiri, Jelani

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts, 1989, Vol.26, pp.161-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-9062 ; DOI: 10.1016/0148-9062(89)90511-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.594.498  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.365.680)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.594.454)
 3. Trong mục lục thư viện (46)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (217.407)
 2. 1990đến1992  (275.032)
 3. 1993đến1995  (319.344)
 4. 1996đến1999  (452.921)
 5. Sau 1999  (329.794)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.497.311)
 2. German  (14.097)
 3. French  (10.307)
 4. Spanish  (6.347)
 5. Japanese  (3.929)
 6. Portuguese  (2.226)
 7. Italian  (711)
 8. Norwegian  (514)
 9. Chinese  (330)
 10. Korean  (252)
 11. Finnish  (204)
 12. Danish  (188)
 13. Polish  (131)
 14. Dutch  (124)
 15. Czech  (75)
 16. Lithuanian  (51)
 17. Russian  (50)
 18. Romanian  (47)
 19. Hungarian  (35)
 20. Turkish  (34)
 21. Hebrew  (22)
 22. Persian  (7)
 23. Slovak  (5)
 24. Icelandic  (5)
 25. Arabic  (4)
 26. Greek  (4)
 27. Malay  (2)
 28. Burmese  (1)
 29. Vietnamese  (1)
 30. Serbo-Croatian  (1)
 31. Welsh  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mccarthy, Michael
 2. Larkin, Marilynn
 3. Mccarthy, M
 4. Compiled By Robert Kilborn and Lance Carden
 5. Owen, Valerie M

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Engineering
 3. Biology
 4. Humans
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...