skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probiotics for prevention of atopic diseases in infants: systematic review and meta‐analysis

Zuccotti, G. ; Meneghin, F. ; Aceti, A. ; Barone, G. ; Callegari, M. L. ; Di Mauro, A. ; Fantini, M. P. ; Gori, D. ; Indrio, F. ; Maggio, L. ; Morelli, L. ; Corvaglia, L.

Allergy, November 2015, Vol.70(11), pp.1356-1371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0105-4538 ; E-ISSN: 1398-9995 ; DOI: 10.1111/all.12700

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extremophiles: Developments of their special functions and potential resources

Fujiwara, Shinsuke

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2002, Vol.94(6), pp.518-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/S1389-1723(02)80189-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetic Interactions of Drugs with St John’s Wort

Zhou, Shufeng ; Chan, Eli ; Pan, Shen-Quan ; Huang, Min ; Lee, Edmund Jon Deoon

Journal of Psychopharmacology, June 2004, Vol.18(2), pp.262-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-8811 ; E-ISSN: 1461-7285 ; DOI: 10.1177/0269881104042632

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunoglobulin as a differentiation and clonal marker

Ling, N.R

Journal of Immunological Methods, 1983, Vol.65(1), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1759 ; E-ISSN: 1872-7905 ; DOI: 10.1016/0022-1759(83)90300-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advances in the chemosystematics of the monocotyledons

Harborne, Jeffrey B ; Williams, Christine A

Phytochemistry, 1994, Vol.37(1), pp.3-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422 ; E-ISSN: 1873-3700 ; DOI: 10.1016/0031-9422(94)85004-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel graphene-based nanostructures: physicochemical properties and applications

Chernozatonskii, L A ; Sorokin, P B ; Artukh, A A

Russian Chemical Reviews, 2014, Vol.83(3), pp.251-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-021X ; E-ISSN: 1468-4837 ; DOI: 10.1070/RC2014v083n03ABEH004367

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guided wave based structural health monitoring: a review

Mitra, Mira ; Gopalakrishnan, S

Smart Materials and Structures, 2016, Vol.25(5), p.053001 (27pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-1726 ; E-ISSN: 1361-665X ; DOI: 10.1088/0964-1726/25/5/053001

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein stability and enzyme activity at extreme biological temperatures

Feller, Georges

Journal of Physics: Condensed Matter, 2010, Vol.22(32), p.323101 (17pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-8984 ; E-ISSN: 1361-648X ; DOI: 10.1088/0953-8984/22/32/323101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Boring Formless Nonsense: Experimental Music and the Aesthetics of Failure

Hugill, Andrew

Tempo, Vol.69(271), pp.98-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00402982 ; E-ISSN: 14782286 ; DOI: 10.1017/S0040298214000850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Complexity of Consenting to Clinical Research in Phase I Pediatric Cancer Studies

Schechter, Tal ; Grant, Ronald

Pediatric Drugs, 2015, Vol.17(1), pp.77-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1174-5878 ; E-ISSN: 1179-2019 ; DOI: 10.1007/s40272-014-0113-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Josephson plasmonics in layered superconductors

Laplace, Y ; Cavalleri, A

Advances in Physics: X, Aug 2016, Vol.1(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 23746149 ; DOI: 10.1080/23746149.2016.1212671

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacteriophages for Plant Disease Control *

Jones, J.B. ; Jackson, L.E. ; Balogh, B. ; Obradovic, A. ; Iriarte, F.B. ; Momol, M.T.

2007, Vol.45, p.245-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-4286 ; DOI: 10.1146/annurev.phyto.45.062806.094411

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Pollution on Marine Organisms

Buchman, Michael

Water Environment Research, October 2005, Vol.77(6), pp.2733-2819 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2004  (2)
 3. 2005đến2009  (2)
 4. 2010đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Di Mauro, A.
 2. Barone, G.
 3. Morelli, L.
 4. Indrio, F.
 5. Corvaglia, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...