skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 7.443  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The pragmatics of calling advertising art: Four systems theoretical approaches to art and advertising

Zurstiege, Guido

Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication, June 2011, Vol.2(1), pp.3-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-1952

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myth of the natural in advertising

Salvador, Pau

Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, May 2011, Vol.3(1), pp.79-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-1898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

4
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

5
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

6
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

7
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

8
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

9
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

10
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

11
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

12
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

13
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

14
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

15
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

16
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

17
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

18
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

19
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

20
Imagine from Advertising caalogue
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagine from Advertising caalogue

Missoni (Designer)

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.443  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (390)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.111)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (388)
 2. 1963đến1976  (413)
 3. 1977đến1990  (2.055)
 4. 1991đến2005  (2.964)
 5. Sau 2005  (1.620)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Advertising  (5.877)
 2. Medicine  (5.615)
 3. Chemistry  (5.612)
 4. Sciences  (5.612)
 5. Education  (5.575)
 6. Physics  (5.564)
 7. Cryptography  (5.558)
 8. Display  (5.558)
 9. Seals  (5.558)
 10. Displaying  (3.838)
 11. Signs  (3.838)
 12. Labels OR Name-Plates  (3.838)
 13. Models  (1.016)
 14. Educational OR Demonstration Appliances  (1.015)
 15. Planetaria  (1.015)
 16. Appliances FOR Teaching, OR Communicating With, The Blind,Deaf OR Mute  (1.015)
 17. maps  (1.015)
 18. Diagrams  (1.015)
 19. Globes  (1.015)
 20. Performing Operations  (688)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (970)
 2. German  (31)
 3. French  (22)
 4. Spanish  (11)
 5. Portuguese  (5)
 6. Chinese  (4)
 7. Greek  (2)
 8. Finnish  (2)
 9. Dutch  (2)
 10. Polish  (1)
 11. Danish  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Turkish  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Missoni (Designer)
 2. Selva Claudio
 3. Nicolis Stefano
 4. Ferrari Manfredo Giuseppe Mario
 5. Giannessi Massimo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...