skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nationalities Papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Valerii Tishkov, ed., Na Puti k Perepisi. Moscow: Aviaizdat, 2003, 527 pp.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valerii Tishkov, ed., Na Puti k Perepisi. Moscow: Aviaizdat, 2003, 527 pp.

Gorenburg, Dmitry

Nationalities Papers, 09/2003, Vol.31(3), pp.364-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0090599200021073

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regimes of ethnicity and nationhood in Germany, Russia, and Turkey

Gorenburg, Dmitry ; Stroschein, Sherrill ; Tezcür, Güneş Murat ; Aktürk, Şener

Nationalities Papers, 03 September 2014, Vol.42(5), pp.890-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2014.924915

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Russia and Globalization: Identity, Security and Society in an Era of Change, Douglas W. Blum, ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), xv, 383 pp.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and Globalization: Identity, Security and Society in an Era of Change, Douglas W. Blum, ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008), xv, 383 pp.

Gorenburg, Dmitry

Nationalities Papers, 11/2009, Vol.37(6), pp.953-954 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905990903246922

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Gorenburg, Dmitry ; Laruelle, Marlène ; Waterbury, Myra A ; Protsyk, Oleh ; Ciscel, Matthew H ; Weeks, Theodore R ; Culic, Irina ; Murer, Jeffrey Stevenson ; Amyot, Grant

Nationalities Papers, 01 November 2009, Vol.37(6), pp.953-972 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990903246922

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...