skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Biological Cybernetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating centre of mass stabilisation as the goal of posture and movement coordination during human whole body reaching

Stapley, P ; Pozzo, T ; Grishin, A ; Papaxanthis, C

Biological cybernetics, February 2000, Vol.82(2), pp.161-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; PMID: 10664103 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A neural mechanism of synergy formation for whole body reaching

Morasso, Pietro ; Casadio, Maura ; Mohan, Vishwanathan ; Zenzeri, Jacopo

Biological Cybernetics, 2010, Vol.102(1), pp.45-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s00422-009-0349-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balance control during an arm raising movement in bipedal stance: which biomechanical factor is controlled?

Ferry, Myriam ; Martin, Luc ; Termoz, Nicolas ; Côté, Julie ; Prince, Francois

Biological Cybernetics, 2004, Vol.91(2), pp.104-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s00422-004-0501-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerebellum-inspired neural network solution of the inverse kinematics problem

Asadi-Eydivand, Mitra ; Ebadzadeh, Mohammad ; Solati-Hashjin, Mehran ; Darlot, Christian ; Abu Osman, Noor

Biological Cybernetics, 2015, Vol.109(6), pp.561-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s00422-015-0661-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movement curvature planning through force field internal models

Petreska, Biljana ; Billard, Aude

Biological Cybernetics, 2009, Vol.100(5), pp.331-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s00422-009-0300-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Action and behavior: a free-energy formulation

Friston, Karl ; Daunizeau, Jean ; Kilner, James ; Kiebel, Stefan

Biological Cybernetics, 2010, Vol.102(3), pp.227-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s00422-010-0364-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Asadi-Eydivand, Mitra
  2. Martin, Luc
  3. Solati-Hashjin, Mehran
  4. Termoz, Nicolas
  5. Ebadzadeh, Mohammad Mehdi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...